Obsługa BHP
Obsługa BHP
Szkolenia wstępne i okresowe. Pełnienie zadań służby BHP.
Obsługa PPOŻ
Obsługa PPOŻ
Szkolenia i obsługa z ochrony przecipożarowej.
Obsługa UDT
Obsługa UDT
Wózki widłowe, żurawie HDS, dźwigi towar

Szkolenia PPOŻ

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4a) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1229), 

właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności: [...] zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Jednocześnie art.1041 § 1 pkt. 8 ustawy Kodeks pracy stanowi, że pracodawca, u którego istnieje obowiązek utworzenia regulaminu pracy (patrz: art. 104 § 1 Kodeksu pracy), 

[...] powinien ustalić w szczególności: [...] obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej [...]

Zgodnie z artykułem 209 Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć osobę odpowedzialną za  wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Zapraszamy do uczestnictwa w jednodniowych szkoleniach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę min. pracowników służb Państwowej Straży Pożarnej oraz Inspektorów Ochrony Ppoż. Oprócz szkolenia, proponujemy Państwu pomoc w doborze odpowiedniego rodzaju sprzętu przeciwpożarowego dostosowanego do wykonywanego rodzaju działalności

Podstawa prawna:

1. art.4 ust. 1 punkt 4a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
2. art.104 § 1 pkt. 8 ustawy Kodeks pracy.

§ 1.

Każdy nowo zatrudniony pracownik przechodzi szkolenie z ochrony przeciwpożarowej, 

§ 2.

Szkolenie powinno zapoznać pracownika z: 

1) instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,
2) instrukcją technologiczną ruchową (jeśli takowe są przewidziane),
3) sposobami alarmowania na wypadek powstania pożaru,
4) rozmieszczeniem i obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego,
5) przewidzianymi sposobami ewakuacji ludzi i mienia na wypadek powstania pożaru,
6) przewidzianymi sposobami postępowania do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych,
7) postanowieniami regulaminu pracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

§ 3.

Pracodawca w najkrótszym z możliwych terminów powinien doprowadzić do stanu wymaganego przez kodeks pracy i usunąć zaległości z tym związane.

Zobacz również

Szkolenia PPOŻ
mgr inż. Daniel Olkowski
Telefon: +48 692 203 231