Obsługa BHP
Obsługa BHP
Szkolenia wstępne i okresowe. Pełnienie zadań służby BHP.
Obsługa PPOŻ
Obsługa PPOŻ
Szkolenia i obsługa z ochrony przecipożarowej.
Obsługa UDT
Obsługa UDT
Wózki widłowe, żurawie HDS, dźwigi towar

Ocena ryzyka zawodowego

W ramach tej usługi proponujemy Państwu przeprowadzenie i sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego ma charakter obligatoryjny, w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej pracodawca może być poproszony o przedstawienie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. Brak oceny stanowi naruszenie przepisów prawa pracy.

Podstawy prawne dokumentowania oceny ryzyka:


Konieczność przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego wynika z obowiązujących aktów prawnych tj. zKodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650  z późn. zmianami ).

Art. 226 Kodeksu pracy stanowi:
 

  • Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
  • Pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą , oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.


Zgodnie z § 39 ust. 1 rozporządzenia MPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP:
 

  • Pracodawca jest obowiązany oceniać  i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

 

§ 40 ust. 1 rozporządzenia MPiPS stanowi:
 

  • Pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu BHP ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.

Zobacz również

Ocena ryzyka zawodowego
mgr inż. Daniel Olkowski
Telefon: +48 692 203 231