Obsługa BHP
Obsługa BHP
Szkolenia wstępne i okresowe. Pełnienie zadań służby BHP.
Obsługa PPOŻ
Obsługa PPOŻ
Szkolenia i obsługa z ochrony przecipożarowej.
Obsługa UDT
Obsługa UDT
Wózki widłowe, żurawie HDS, dźwigi towar

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) §6.1, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest obowiązkowe dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe:

1) Przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych o kubaturze brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową powyżej 1000 m3

2) Dla budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową w których występuje strefa zagrożenia wybuchem w tym dla stacji paliw płynnych, stacji gazu.


Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA (Dz. U. Nr 109, poz. 719) §6.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna zawierać:

1) Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem; 

2) Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowychi gaśnic;

3) Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4) Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

5) Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;

6) Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA (Dz. U. N109, poz. 719) §6.4 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Zobacz również

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
mgr inż. Daniel Olkowski
Telefon: +48 692 203 231